Дограма на лизинг

Вземете алуминиева или PVC дограма на изплащане, с най-добри условия.

Уважаеми клиенти,
За Ваше удобсто, фирма „ЛИНЕЯ ПЛАСТ“ предлага всеки продукт и услуга и на изплащане:Дограма на лизинг

Условия за кандидатстване за целево финансиране на покупки към „Ти Би Ай Кредит” ЕАД

1. Изисквания за дограма на лизинг:

За целево финансиране могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи ЕГН като физически лица, а също и юридически лица и ЕТ. Необходимо е само да имат постоянни доходи.

2. Условия на кредит за дограма:

- минимална стойност за финансиране 100 лв.
- срок на погасяване – до 36 месеца;
- без първоначална вноска;
- на равни месечни вноски;

3. Необходими документи и данни за кандидатстване на физически лица:

- Данни от личната карта на Клиента.
- Искане за финансиране /попълва се от консултант в магазина/;
Клиентът посочва Лице за контакт (лицето за контакт не е поръчител), за предпочитане, от същото домакинство или близък роднина, приятел, колега, като на лицето за контакт са необходими трите имена, вид свързаност с кандидата и телефон за връзка.

4. Необходими документи за кандидатстване на юридически лица и ЕТ:

- Копия от първо и последно съдебни решения;
- Копие от удостоверение за данъчна регистрация;
- Копие от индентификационен код по БУЛСТАТ;
- Копие от съдебно удостоверение за актуално състояние , издадено не по-рано от три месеца преди датата на кандидатстването;
- Копие от двете страни на личната карта на собственика /управителя/ или на упълномощено за целта лице;
- Нотариално заверено пълномощно /само в случаите на кандидатстване чрез пълномощник/
- Искане за финансиране /попълва се от консултант в магазина/;

Всички копия трябва да са заверени с текст „Вярно с оригинала“ и с подпис на Клиента, а когато Клиентите са търговски дружества – и с печат на Клиента.

5. Лихвени проценти на оскъпяване за съответните периоди:

Всички схеми са за погасяване при равни месечни вноски и без първоначална вноска.

3 месеца – 3.8 %
4 месеца – 4.2 %
6 месеца – 4.8 %
7 месеца – 6.4 %
9 месеца – 8.0 %
10 месеца – 8.8 %
12 месеца – 9.8 %
15 месеца – 12.8 %
18 месеца – 14.8 %
24 месеца – 18.8 %
30 месеца – 24.8 %
36 месеца – 27.8 %

Месечна такса управление на кредита  – 0.83 %;
Месечна такса обслужване – 2.80 лв

За редовни клиенти на Ти Би Ай Кредит ЕАД предоставяме отстъпка в размер на 35 % от лихвата.

За предсрочно погасяване на кредита Компанията предоставя отстъпки.